Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

De  algemene  voorwaarden  van  Vissers  Mengvoeders  B.V.  (KvK  nummer  18012005)  in  deze voorwaarden te noemen “Vissers”, gevestigd te (5268 BC) Helvoirt aan de Industrieweg 9. Artikel 1. DEFINITIES

 1. Vissers: de partij die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van afnemer diervoeders produceert, verkoopt en
 2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Vissers diervoeders laat produceren en
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vissers en afnemer tot stand
 4. Diervoerders: de producten die Vissers produceert, verkoopt en

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden van
 2. De toepasselijkheid van de door de afnemer/opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk
 3. Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend in geval deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Vissers zijn geaccepteerd en gelden uitsluitend voor die aanbieding en/of overeenkomst waarbij zij zijn
 4. De algemene voorwaarden zijn te vinden op vissers-mengvoeders.nl en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

 

Artikel 3. OFFERTES EN PRIJZEN

 1. De door Vissers gemaakte offertes zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden Offertes zijn geldig tot de 1e van de volgende maand, tenzij anders schriftelijk is aangegeven
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Vissers:
  1. vermeld in Euro (valuta), eventuele koerswijzigingen zullen worden doorberekend;
  2. exclusief omzetbelasting (btw);
  3. gebaseerd op de tijdens het uitbrengen van de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, vrachtkosten en alle overige kosten;
  4. inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten voor leveringen binnen de Europese Unie;
  5. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en
 3. Vissers heeft het recht indien haar inkoopprijzen wijzigen deze prijswijzigingen direct door te De afnemer heeft het recht om in geval een prijsstijging groter is dan 10% de overeenkomst te annuleren. De annulering dient te geschieden binnen 7 dagen nadat de afnemer kennis heeft genomen van de prijswijziging.

 

Artikel 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

  1. Een overeenkomst tussen Vissers en afnemer wordt aangegaan voor iedere order, tenzij sprake is van een duurovereenkomst in het kader van het leveren van diervoeders of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
  2. Een overeenkomst met Vissers komt tot stand als door afnemer een order / bestelling voor diervoeders wordt gedaan, welke door Vissers is Een begin van feitelijke uitvoering door Vissers kan ook een overeenkomst tot stand brengen tussen Vissers en de afnemer voor de levering van diervoeders. Een overeenkomst komt schriftelijk (per e-mail) of mondeling tot stand.
   De inhoud van de order omvat al hetgeen tussen afnemer en Vissers is overeengekomen en wordt onder andere bepaald door de in de offerte omschreven diervoerders en/of
   Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen namens Vissers gedaan, binden Vissers slechts indien deze schriftelijk door Vissers zijn

Voor leveringen van diervoeders waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging is verstuurd, kan de opdrachtbevestiging worden afgeleid uit de aanvang van de levering van de diervoeders en/of de start van de productie van de

 

 1. Vissers is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden
 2. Vissers heeft de bevoegdheid een order niet te aanvaarden en zal in dat geval de afnemer hiervan op de hoogte

 

Artikel 5. BETALING EN KOSTEN

 1. Vissers hanteert bij haar facturering een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en streeft naar automatische incasso bij haar
 2. Vissers kan een aanbetaling of een (gedeeltelijke) betaling van de factuur verlangen van een afnemer alvorens Vissers overgaat tot levering van de diervoerders aan de
 3. Betaling door de afnemer geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 4. Ingeval de afnemer in gebreke blijft om de factuur tijdig aan Vissers te voldoen, is de afnemer van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Vissers voor vereist In dat geval is de afnemer aan Vissers vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.
 5. Door de afnemer verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare oudste facturen, ook al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere
 6. Vissers is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) door de Vissers is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Vissers is gerechtigd leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de afnemer aan zijn verplichtingen jegens Vissers heeft
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer zullen de vorderingen van Vissers en de verplichtingen van de afnemer jegens Vissers onmiddellijk opeisbaar

 

Artikel 6. TERMIJNEN / LEVERING EN LEVERTIJD

 1. De transportkosten komen voor rekening van afnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen en de leveringen geschieden op locatie
 2. Het risico voor alle directe of indirecte schade met betrekking tot de aan de afnemer verkochte en/of te leveren diervoerders gaat op de afnemer over bij
 3. De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten te controleren en dit Laat afnemer dit na dan komt dit voor zijn rekening en risico.
 4. Vissers is gerechtigd te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk kunnen worden
 5. Indien Vissers gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze gegevens juist en volledig aan Vissers ter beschikking heeft
 6. De opgegeven levertijden en/of termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer
 7. Overschrijding van de levertijd en/of termijn verplicht Vissers niet tot enige Afnemer kan na herhaalde levertijdsoverschrijding Vissers schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft afnemer het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding niet aan Vissers toe te rekenen is.
 8. Afnemer is gehouden om zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Vissers af te leveren Afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien zij de af te leveren diervoerders niet na eerste verzoek afhaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren diervoerders in ontvangst te nemen.
 9. Worden de diervoerders niet binnen 14 dagen of binnen een andere  bedongen termijn afgenomen door afnemer, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Vissers het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en hetzij de gekochte diervoerders te factureren en betaling te vorderen, hetzij de overeenkomst te ontbinden. In geval van facturering zullen de diervoerders voor rekening en risico van de afnemer bij Vissers of bij derden opgeslagen worden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden bij afnemer, naast de koopprijs, in rekening gebracht. In geval van ontbinding van de overeenkomst, is afnemer Vissers een schadevergoeding verschuldigd, welke in ieder geval het geleden verlies behelst.

 

Artikel 7. OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Vissers heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere order op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst, evenmin is Vissers gehouden tot enige schadevergoeding of garantie ingeval:
  1. de afnemer de verplichtingen uit de met Vissers gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;
  2. er gerede twijfel bestaat of de afnemer in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met Vissers te voldoen;
  3. van faillissement van de afnemer, surséance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de
 2. Indien zich één van voornoemde situatie(s) voordoet dan heeft Vissers het recht van de afnemer vooruitbetaling en/of zekerheid te eisen (onverminderd het recht van Vissers op volledige schadevergoeding van de schade die het gevolg is van enige niet-nakoming van de afnemer), dan wel verdere uitvoering van alle tussen de afnemer en Vissers lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling heeft
 3. Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting heeft Vissers het recht terstond betaling te verlangen voor de reeds geleverde diervoerders, alsmede voor schaden, kosten en rente, een redelijk deel van de gederfde winst daaronder begrepen, onder aftrek van de reeds betaalde
 4. Voorts is Vissers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vissers op de afnemer onmiddellijk

 

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Vissers geleverde, en zich nog bij/onder de afnemer bevindende diervoerders, blijven eigendom van Vissers, tot dat de afnemer alle verplichtingen uit de overeenkomst is
 2. De afnemer is verplicht de diervoerders die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en zo mogelijk als herkenbaar eigendom van Vissers te Ter zake van deze diervoerders krijgt Vissers bezitloos pandrecht, waartoe de afnemer reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde van de alsdan (nog) openstaande vorderingen.
 3. De diervoerders kunnen door de afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van
 4. Vissers is te allen tijde gerechtigd om de geleverde diervoeders, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen indien de afnemer zijn verplichtingen niet De afnemer zal hiertoe zijn medewerking verlenen.
 5. Het is afnemer verboden om op de geleverde diervoerders een pandrecht te vestigen en/of deze diervoerders anderszins te bezwaren ten behoeve van een
 6. Alle door Vissers geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, , blijven eigendom van Vissers totdat de afnemer alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen.
 7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Vissers terstond daarvan op de hoogte te
 8. Voor het geval dat Vissers haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Vissers of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vissers zich bevinden en die zaken mede terug te

 

Artikel 9. RECLAMES

 1. Afnemer verplicht zich om de geleverde diervoerders direct bij levering/ontvangst van de diervoerders volledig te
 2. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk bij Vissers te worden ingediend binnen 8 dagen na levering van de Reclames ingediend na voornoemde termijn en op andere wijze gedane reclames wijst Vissers uitdrukkelijk van de hand. Na deze termijn van 8 dagen vervalt elk reclamerecht.
 3. De diervoerders waarover gereclameerd wordt dienen geretourneerd te worden in de staat waarin ze door de afnemer ontvangen
 4. Reclames geven de afnemer geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te
 5. Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, is Vissers uitsluitend gehouden de geleverde diervoerders waarop de reclame betrekking heeft voor eigen rekening opnieuw uit te
 6. De geleverde diervoerders kunnen alleen geretourneerd worden indien er overeenkomstig dit artikel gereclameerd is vanwege een gebrek aan de geleverde diervoerders en de reclame als terecht wordt beschouwd door

 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Vissers is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Vissers is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige
 2. Vissers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens afnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Vissers of leidinggevende
 3. Vissers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst en immateriële schade, zelfs ingeval van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de zijde van
 4. Indien Vissers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is
 5. Vissers is nimmer aansprakelijk indien de schade te wijten is aan
 6. Vissers is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de afnemer op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Vissers bij uitvoering van de overeenkomst.
 7. Indien Vissers aansprakelijk is voor enige schade is de aansprakelijkheid van Vissers uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar per gebeurtenis dan wel per jaar maximaal wordt Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet overgaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid van Vissers uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag van maximaal € 15.000,00, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De afnemer wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.

 

Artikel 11. RECHTSVERWERKING EN VRIJWARING

 1. De afnemer dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Vissers te Schade die niet binnen deze termijn door de afnemer is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de afnemer jegens Vissers ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de afnemer op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.
 1. Opdrachtgever vrijwaart Vissers voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever door Vissers of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van

 

Artikel 12. SLOTBEPALINGEN

 1. Indien enige in deze voorwaarden genoemd, en voor de afnemer toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt zonder strijdigheid met de De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft dan ongewijzigd.
 2. Vissers is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te Deze wijzigingen treden in werking op het door Vissers aangekondigde tijdstip.
 3. Vissers zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de afnemer

 

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
 3. Ter zake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van
 4. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Vissers zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost- Brabant, één en ander met in achtneming van de bevoegdheid van de kamer van
mengvoer op maat gemaakt en niet verder verhit dan 60 graden waardoor de natuurlijke stoffen behouden blijven..